ul.Kłodzka 8 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300 info@zolnieruk.pl

Regulamin przewozu pasażerów i bagażu

 1. Centrum Nieruchomości i Transportu Beata Żołnieruk zwana dalej Przewoźnikiem przewozi osoby i rzeczy według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Pasażerowie korzystający z przewozów, obsługa autobusów oraz osoby kontrolujące zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

ZAKUP BILETU

 1. Po wejściu do autobusu Pasażer ma obowiązek kupić bilet jednorazowy bądź okazać kierowcy ważny bilet miesięczny.
 2. Należność za przejazd pobierana jest zgodnie z cennikiem obowiązującym w Centrum Nieruchomości i Transportu Beata Żołnieruk
 3. Potwierdzeniem wniesienia opłaty za przejazd jest bilet wydany zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących.
 4. Przy zakupie biletu ulgowego Pasażer ma obowiązek okazać ważną legitymację lub dokument uprawniający do zniżki
 5. Bilety miesięczne sprzedawane są w siedzibie Centrum Nieruchomości i Transportu Beata Żołnieruk ul. Kłodzka 8, 58-340 Głuszyca po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym tel.882-068-300 bądź też, po zamówieniu biletu u kierowcy .Bilet można kupić począwszy od 20 dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc. Osoby kupujące bilet miesięczny na początku miesiąca, do momentu jego zakupu mają obowiązek kupować bilety jednorazowe u kierowcy. Bilet miesięczny ważny jest z dokumentem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży biletu Pasażer traci prawo do przejazdu i winien wykupić bilet ponownie. Nie wydaje się duplikatów biletów. Bilet miesięczny nie podlega zwrotowi.

BILETY ULGOWE

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych: patrz załącznik

KONTROLA BILETÓW

Pasażer ma obowiązek posiadać bilet przez cały czas jazdy i zachować go do kontroli. Kierowca i Kontroler upoważnieni są do kontroli biletów i dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych. Pasażer zobowiązany jest umożliwić kontrolerowi szczegółowe sprawdzenie biletu.

Na żądanie kontrolera

Pasażer posiadający bilet ulgowy ma obowiązek okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. Pasażer posiadający bilet miesięczny obowiązany jest okazać dokument ze zdjęciem w celu stwierdzenia tożsamości. Za brak ważnego biletu za przejazd lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgowych przejazdów odpowiada Pasażer.

Za brak ważnego biletu na pasażera nałożona będzie kara pieniężna zgodna z taryfikatorem Firmy Kontrolującej. W razie odmowy zapłacenia kary Pasażer zobowiązany jest do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości w celu dochodzenia roszczenia. W razie odmowy zapłacenia należności lub braku możliwości ustalenia tożsamości Pasażera, Kontroler ma prawo wezwać funkcjonariusza Policji lub zarządzić zjazd autobusu z linii do Komisariatu Policji na koszt Pasażera. Konsekwencją nieopłacenia należności jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz niezależnie wystawienie wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego. W sprawach spornych Pasażer ma prawo złożyć pisemne odwołanie od decyzji Kontrolera do Przewoźnika.

PRZEWÓZ ZWIERZĄT I BAGAŻU

 1. przewóz małych zwierząt na rękach pasażera wolny jest od opłat
 2. przewóz większych zwierząt podlega opłacie jak za przejazd normalny
 3. bagaż podręczny o wymiarach do 25x50x70 cm jest wolny od opłat
 4. bagaż o większych wymiarach podlega opłacie jak za przejazd osoby wg taryfy normalnej.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznakowanych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 2. Kierowca zobowiązany jest po otrzymaniu należności za przejazd wydać bilet jednorazowy na daną trasę.
 3. Pasażer po wejściu do autobusu zobowiązany jest niezwłocznie zapłacić za przejazd i zażądać biletu.
 4. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach rzeczy oraz zwierzęta o ile nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa ruchu bądź innych pasażerów.
 5. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowane:siłą wyższą, przyczynami techniczno-eksploatacyjnymi, zarządzeniami organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych właz i ich organów, na które nie ma wpływu.
 6. W pojeździe zabrania i się: palenia tytoniu,spożywania napojów alkoholowych lub artykułów mogących spowodować zabrudzenie innych pasażerów oraz autobusu, zaśmiecania pojazdu, niszczenia jego wyposażenia, otwierania drzwi podczas jazdy, przewożenia rzeczy i zwierząt w sposób utrudniający podróż innym pasażerom, niebezpiecznych, mogących uszkodzić innych pasażerów, uszkodzić lub zanieczyścić pojazd, używania słów wulgarnych oraz powszechnie uznawanych za obraźliwe
 7. Kierowca może odmówić przewozu:
  – osób odmawiających zapłacenia za przejazd bądź niestosujących się do ustaleń o których mowa w ust.6
  – osób nietrzeźwych, zachowujących się nieodpowiednio lub agresywnie, zakłócających porządek publiczny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Skargi, zażalenia i wnioski dotyczące realizacji rozkładów jazdy, zachowania się pracowników obsługi oraz inne kwestie związane z działalnością Przewoźnika należy składać pisemnie na adres firmy lub też info@zolnieruk.pl.
Regulamin dostępny jest u Kierowcy lub na stronie internetowej www.zolnieruk.pl

Centrum Nieruchomości i Transportu
Beata Żołnieruk
ul. Kłodzka 8
58-340 Głuszyca Górna